Αντικατάσταση παλαιού διπλώματος με νέου τύπου

January 18, 2018

Για να αντικαταστήσουμε το παλαιό τύπου δίπλωμα (τρίπτυχο) με το νέο ευρωπαϊκού τύπου , χρειάζονται οι ακόλουθες ενέργειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά .

α)Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (έλληνες πολίτες), ή άδειας παραμονής .

β)Πρωτότυπη άδεια οδήγησης .

γ)2 φωτογραφίες διαβατηρίου.

δ)Παράβολα για την εκτύπωση και έκδοση του διπλώματος .

ε)Αίτηση – δήλωση (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ).

στ)Αίτηση εκτύπωση (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ).